infotrans

Usługa audytu skierowana jest do przedsiębiorstw, które chcą sprawdzić jak prowadzona jest ich dokumentacja firmowa. Polega głównie na sprawdzeniu prawidłowości prowadzonej dokumentacji, weryfikacji spełniania przez przedsiębiorcę i zatrudnianych kierowców wymogów ustawowych w zakresie wykonywania przewozów drogowych (licencja, zezwolenia i zaświadczenia, kwalifikacje kierowców, badania lekarskie) oraz na przedstawieniu wniosków pokontrolnych umożliwiających wdrożenie odpowiednich procedur działania przeciwdziałających powstawaniu naruszeń.

Przeprowadzamy również audyty przedkontrolne dokumentacji transportowej ze szczególnym uwzględnieniem sprawdzenia stosowania się przedsiębiorców i kierowców do obowiązujących norm czasu pracy.

Usługa audytu polega głównie na:

• kontroli ewidencji czasu pracy,

• analizie zapisów na tarczach tachografu oraz danych cyfrowych dotyczących czasu jazdy, przerw i odpoczynków,

• sprawdzeniu treści regulaminu pracy i płacy lub obwieszczenia,

• analizie dokumentacji pracowniczej m.in. zawartej umowy o pracę oraz kompletności teczek osobowych kierowców,

• sprawdzeniu uprawnień i innej wymaganej dokumentacji niezbędnej do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

• kontroli dokumentacji wymaganej do wykonywania zawodu przewoźnika oraz niezbędnej do wykonywania określonego charakteru przewozów,

• sprawdzeniu dokumentacji powiązanej z pojazdami będącymi w dyspozycji przedsiębiorstwa.

Wykonanie audytu pozwoli Ci uniknąć kar, a co za tym idzie zaoszczędzić środki finansowe z tytułu ich płacenia. Audyt daje Ci oszczędność czasu dzięki samodzielnemu kontrolowaniu poprawności prowadzonej dokumentacji transportowej, spełnianiu ustawowych wymagań odnoszących się do przedsiębiorców i kierowców wykonujących przewozy drogowe. Możecie Państwo być pewni, iż zaowocuje to w przyszłości pozytywnym wynikiem kontroli Waszego Przedsiębiorstwa.

TachoSpeed